Fagområdene

Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring og danning er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse og Rammeplanens syv fagområder en viktig del av barnehagens læringsmiljø.

De syv fagområde er:

- Kropp, bevegelse og helse

- Kommunikasjon, språk og tekst

- Kunst, kultur og kreativitet

- Natur, miljø og teknikk

- Etikk, religion og filosofi

- Nærmiljø og samfunn

- Antall, rom og form