Vallhall barnehage

Valhall barnehage er inspirert av Reggio Emilia Filosofien. Vi legger vekt på det kompetente barnet som lærer og utvikler seg gjennom direkte erfaring, undring, utforsking og utprøving av hypoteser.

 

I valhall barnehage skal barna få oppleve voksne som bryr seg. Sammen skal vi alle oppleve å bli den " beste utgaven av seg selv". Alle barn skal bli møtt med repekt og annerkjennelse.

Alle barn er kompetente og skal få muligheten til å utvikle seg på sin måte.

Personalet i Valhall er kjent for å være glade og humørfylte. De har masse kompetanse og utvikler seg i takt med tiden. Opplæring blir også gitt alle.

 REGGIO EMILIA

Filosofien har som utgangspunkt at et hvert barn blir født med iboende muligheter for utvikling. Pedagogens rolle blir å legge til rette for at det kompetente barnet kan utvikle seg videre. Måten pedagogen forholder seg til barnet på, og det fysiske miljøet som barnet oppholder seg i, spiller en vesentlig rolle. Filosofien legger vekt på barns medfødte forskertrang og at barn lærer og utvikler seg best gjennom direkte erfaring, undring, utforsking og utprøving av hypoteser.

LØFT

Grunntanken i LØFT for barn er at barn kan. Det handler om en grunnlegende tro om at barn har noe å bidra med. Når barn strever er det et uttrykk for at de mangler ferdigheter de trenger for mestre livet bedre. Det er vår oppgave som veiledere for barna å hjelpe de å utvikle disse ferdighetene. Dette mener vi gjøres best gjennom bruk av løft. Barn som strever trenger hjelp til å utvikle ferdigheter de innehar men enda ikke har tatt i bruk. Vi gir barna oppmerksomhet når de lykkes med noe og støtter dem aktivt når de gjør fremskritt. Ved å fokusere på de gangene barna lykkes bidrar vi voksne til en positiv utvikling.